«بریده ای از یک یادداشت در حال تکمیل»

  • کانالیزه کردن، مدیریت سلیقه و قالب دهی به ذهن بواسطه بازی؛
  • مسئله بعدی در زمینه بازی¬ها، مدیریت سلیقه و الگودهی به ذهن بواسطه بازی¬ها است. همانگونه که پیش¬تر گفته شد اربابان این دنیای مدیرت شده برای رسیدن به اهداف استعماری خویش در جوامعه هدف مخاطبین خود را همچون مهره¬ها و سربازانی تحت تربیت قرار داده و در مسیری ترسیم شده قرار می¬دهند، بگونه¬ای که آن مهره به طور ناخود آگاه در آن مسیر ترسیم شده با رغبت پیش می¬رود. برای این منظور باید سلیقه و ذهن مخاطب مدیریت شده و الگودهی شود.
  • فردی که از دوران کودکی تا نوجوانی و جوانی روزانه چندین ساعت از وقت خویش را به بازی¬های رایانه¬ای و اینترنتی و سپری کردن در این دنیای مجاز اختصاص می¬دهد، در واقع گام به گام در مسیری قدم می¬نهد که تمامی اهدافش از پیش تعیین شده است. ذهن فرد مذکور در طی این مدت کانالیزه شده، سلیقه وی هدفمند و مدیریت می¬شود. در واقع این خصیصه دنیای مجاز است که اذهان ساکنینش را کنترل و کانالیزه می¬کند، چراکه در غیر این صورت آنان را از دست خواهد داد. از این رو ساکنین دنیای مذکور گزینه¬های محدودی را برای انتخاب، دوست داشتن، فکر کردن، تحلیل و بررسی در اختیار دارند، گزینه¬هایی که همجنس و هم سنخ با همان دنیا باشد.
  • عالم مجاز حتی برای آینده شغلی ساکنینش هم برنامه دارد. اکثر ساکنین این دنیای مرموز به طور ناخودآگاه به سمت رشته¬های مرتبط با این عالم گرایش دارند و در آینده نیز جمعیت کثیری از آنها به همان سمت کشیده می¬شوند.
  • هدف از این کانالیزه کردن و مدیریت سلایق چیست؟ براساس آنچه که پیش¬تر تبیین شد که اربابان دنیای مجاز به دنبال اهداف استعماری خویش در جوامع هدف هستند، پاسخ پرسش مذکور را باید در ملزومات این هدف جستجو کرد. استعمار هدفی است که احتیاج به مقدماتی دارد. در واقع استعمار جایی می¬تواند سایه شوم خود را بیافکند که نور آگاهی و بینش بی¬فروغ گشته است. پس اولین قدم در مسیر استعمار، خاموش کردن این نور بوسیله سلب قدرت تحلیل حقایق و بوجود آوردن مانع در بلوغ اجتماعی افراد است. دنیای مجازی و بازیهای آن، این نقش را به خوبی ایفا کرده و می¬کنند. دنیای مذکور با نگاه داشتن افراد در محیطی بسته و مجاز و با خوراک ذهنی خاص آنان را از حقایق دنیای حقیقی تا آنجا که بتواند دور نگاه داشته و اذهان ساکنینش را در حد و حدود موضوعاتی که فراروی آنان قرار می¬نهد شکل¬دهی می¬کند. تنها دغدغه مهم ساکنین این عالم مجازی باید خلاصه در هیجان بیشتر، تفریح و لذت، خشونت و صد البته غفلت، بی¬خبری و بی¬اهمیتی به وقایع دنیای واقعی باشد.

✅به کانال اندیشه نو (تاملات فرهنگی اجتماعی) بپیوندید: اینجا کلیک کنید  @moazenian

photo_2018-02-17_06-49-52